ล่องเรือไหว้พระ ปทุมธานี - อยุธยา 1 วัน

 

ล่องเรือไหว้พระ ปทุมธานี - อยุธยา 1 วัน

กำหนดการเดินทาง :

07.00 น.              คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือสาทร

วัดโบสถ์ นมัสการรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร 

เดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย (หลวงพ่อซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมทำทานด้วยการให้อาหารปลา หน้าวัดซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย จึงทำให้มีปลาสวายแม่น้ำมาอยู่ร่วมชุมนุมมาก 

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล

วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านงิ้ว ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวัดนี้มีพระเจดีย์มอญย่างกุ้ง 3องค์ วัดสองพี่น้องสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2410 และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์คือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปศิลา ศิลปะอู่ทองปางมารวิชัย และหลวงพ่อพลอย เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองจำหลักด้วยศิลา แต่ถูกขโมยไป ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือและประชาชนทั่วไป

18.00 น.              เดินทางกลับถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

ü   ค่าล่องเรือ / ค่าเทียบเรือ

ü   อาหารว่าง / น้ำดื่ม / ขนมขบเคี้ยว

ü   มัคคุเทศก์ภาษาไทย และผู้ช่วย คอยดูแลท่านคลอดการเดินทาง

ü   ประกันอุบัติเหตุบนเรือ เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø   ค่าเข้าชมวัด กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Ø   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

Ø   ภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี)

Visitors: 824,700