ล่องเรือไหว้พระ ปทุมธานี – ชมพระราชวังบางปะอิน อยุธยา 1 วัน

 

ล่องเรือไหว้พระ ปทุมธานี – ชมพระราชวังบางปะอิน อยุธยา 1 วัน

กำหนดการเดินทาง :

07.00 น.              คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือสาทร

วัดโบสถ์ นมัสการรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร 

วัดหงส์ปทุมมาวาส อ.เมือง จ.ปทุมธานี วัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยา โดยขนานนามว่า “วัดหงสา” ตามชื่อเมืองหงสาวดี และสร้างเสาหงส์ไว้เป็นสัญลักษณ์ ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดคือพระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย เจดีย์มอญ รูปหล่อหลวงปู่เฒ่าที่ชาวบ้านนับถือ วัดแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัดมีพันธุ์ปลา ต่างๆ

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน นำท่านสู่พระราชวังเก่าสร้างตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมชมหมู่พระที่นั่งต่างๆ อีกทั้งเข้าชมศิลปะแบบนีโอโกธิค

18.00 น.               เดินทางกลับถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

ü   ค่าล่องเรือ / ค่าเทียบเรือ

ü   อาหารว่าง / น้ำดื่ม / ขนมขบเคี้ยว

ü   มัคคุเทศก์ภาษาไทย และผู้ช่วย คอยดูแลท่านคลอดการเดินทาง

ü   ประกันอุบัติเหตุบนเรือ เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø   ค่าเข้าชมวัด กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Ø   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

Ø   ภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี)

Visitors: 824,209