ล่องเรือไหว้พระ เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ 1 วัน

 

ล่องเรือไหว้พระ เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ 1 วัน

 

กำหนดการเดินทาง :

08.00 .              คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือสาทร

วัดบางกระเจ้านอก สักการะพระประธานในอุโบสถ์

วัดบางนานอก  มีปูชนียวัตถุและโบราณสถานที่เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป คือ

พระประธานอุโบสถหลังเก่า อายุประมาณร้อยปี พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางรัตนโกสินทร์ยุคต้น

หงษ์สัมฤทธิ์ ธรรมมาน์บุษบก

วัดบางน้ำผึ้งนอก เป็นวัดเก่าแก่มีโบราณวัตถุที่น่าศึกษามีภาพเขียนเก่าแก่ในวิหารซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ยุคต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เดินทางถึง ตลาดบางน้ำผึ้ง เดินริมคลองผ่านชุมชนชาวบางน้ำผึ้ง พร้อมชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้งอันโด่งดังในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เลือกซื้อของฝากOTOP

วัดบางกระสอบ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี สักการะ พระรัตนโภคะพระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัยในวิหารอายุราว พ.ศ. 2000 ร่วมสมัยโคลงกำสรวลสมุทร

วัดดาวคะนอง  กราบนมัสการพระประธาน

 18.00 น.             เดินทางกลับถึงท่าเรือวาส โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

*** กรณีช่วงน้ำลด เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ***

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

ü   ค่าล่องเรือ / ค่าเทียบเรือ

ü   อาหารว่าง / น้ำดื่ม / ขนมขบเคี้ยว

ü   มัคคุเทศก์ภาษาไทย และผู้ช่วย คอยดูแลท่านคลอดการเดินทาง

ü   ประกันอุบัติเหตุบนเรือ เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø   ค่าเข้าชมวัด กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Ø   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

Ø   ภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี)

Visitors: 824,695