ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ – บางไทร อยุธยา 1 วัน


ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ – บางไทร อยุธยา 1 วัน

กำหนดการเดินทาง :

07.00 น.              คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือ

วัดเขมาภิรตาราม สร้างสมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา พระเจ้าอู่ทองทรงสร้าง เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยาสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ทรงปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่จากวังจันทรเกษมที่ อยุธยามาประดิษฐาน เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

วัดโพธิ์แตงใต้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดของอดีตเกจิอาจารย์ดังแห่งบางไทร คือหลวงปู่สด ปัจจุบันท่านยังอยู่ในโลงแก้วให้ชาวบ้านไหว้ขอพรอยู่บนศาลาการเปรียญของวัด

วัดโบสถ์ เดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ตั้งบนคุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำเจ้าพระยา กราบไหว้ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปางเทศนาธรรม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วัดสองพี่น้อง วัดนี้มีพระเจดีย์มอญย่างกุ้ง 3 องค์ วัดสองพี่น้องสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2410 และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์คือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปศิลา ศิลปะอู่ทองปางมารวิชัย และหลวงพ่อพลอย เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองจำหลักด้วยศิลา

วัดจันทน์กะพ้อ สร้างโดยชาวมอญ ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยให้ชื่อว่า วัดโก๊วะ ซึ่งแปลว่า จันทน์กะพ้อ ซึ่งชาวมอญ ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2495 พระราชสุทธิโสภณ ขอเปลี่ยนนามวัดใหม่ เป็นวัดจันทน์กะพ้อ ภายในวัดมีหอวัฒนธรรม ซึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุมอญ

วัดหงษ์ปทุมาวาส  โดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่ามาไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มีสัญลักษณ์ของวัดมอญว่าคือเสาหงส์หมายถึง หงสาวดีเมืองหลวงของชาวมอญปูชนียวัตถุสำคัญของวัดคือ พระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย

วัดศาลเจ้า วัดนี้มีน้ำศักดิ์สิทธที่ทางการได้นำไปประกอบพิธีกรรมที่สำคัญภายในวัดมีศาลเจ้าพ่อปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะ และแวะไหว้พระที่วัดมะขามซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดศาลเจ้า

วัดปรมัยยิกาวาส นมัสการพระประธานในพระอุโบสถและนมัสการหลวงพ่อนอน และหลวงพ่อนนทมุนินทร์พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี ชมพิพิธภัณฑ์ของวัดที่เก็บรักษา โบราณวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวมอญในอดีต

18.00 น.              เดินทางกลับถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

ü   ค่าล่องเรือ / ค่าเทียบเรือ

ü   อาหารว่าง / น้ำดื่ม / ขนมขบเคี้ยว

ü   มัคคุเทศก์ภาษาไทย และผู้ช่วย คอยดูแลท่านคลอดการเดินทาง

ü   ประกันอุบัติเหตุบนเรือ เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø   ค่าเข้าชมวัด กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Ø   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

Ø   ภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี)

Visitors: 824,210