ล่องเรือไหว้พระ กรุงเทพ 5 วัด 1 วัน

 ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด กรุงเทพ 1 วัน 

 

กำหนดการเดินทาง :

 

08.30 .              คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือสาทร จากนั้นออกเดินทางไปยังวัดราชสิงขร

09.00.              (1) วัดกัลยาณมิตร สักการะ หลวงพ่อซำปอกง(พระพุทธไตรรัตนนายก) เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์ พระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระปางป่าเลไลยก์ และมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ ในการมาไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า "เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีการค้าขายรุ่งเรือง”

09.40 .              (2) วัดอรุณราชวรารามสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 สักการะพระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลกพระประธานที่รัชกาลที่ 2 ทรงปั้นพระพักตร์ด้วยพระองค์เอง มีพระปรางค์วัดอรุณและมณฑปพระพุทธบาทที่งดงาม เป็นศิลปะขอมในการมาไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน”

10.30 .              (3) วัดระฆังนมัสการ พระพุทธรูปยิ้มรับฟ้าเป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีเรื่องเล่ากันว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยตรัสว่า "ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที..." พร้อมสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ชมตำหนักจันทร์ หรือหอพระไตรปิฎก เดิมเป็นตำหนัก ของรัชกาลที่ 1 ในการมาไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี

11.00 น.              อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดวังหลัง

12.30 .              (4) วัดราชาธิวาส เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระผนวช มีพระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัดที่งดงาม ชมภาพจิตรกรรมปูนเปียกพระเวสสันดรชาดกในพระอุโบสถ ในการมาไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า “มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา”

13.30 .              (5) วัดเทวราชกุญชรสักการะ พระพุทธเทวราชปฏิมากรฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทองที่มีความงดงามมาก พุทธศาสนิกชนนิยมถวาย "ผ้าไตร" แทนดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่นำผ้าไตรมาเป็นเครื่องสักการะและได้รับความศรัทธามาจนทุกวันนี้ ในการมาไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า “มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง การงานก้าวหน้า”

14.30 .              ส่งคณะ ณ ท่าเรือสาทร

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช่บริการค่ะ ***

*** หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

ü ค่าล่องเรือ / ค่าเทียบเรือ

ü อาหารว่าง / น้ำดื่ม / ขนมขบเคี้ยว

ü มัคคุเทศก์ภาษาไทย และผู้ช่วย คอยดูแลท่านคลอดการเดินทาง

ü ประกันอุบัติเหตุบนเรือ เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø ค่าเข้าชมวัด กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

Ø ภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี)

Visitors: 824,211