ล่องเรือไหว้พระ กรุงเทพ - เกาะเกร็ด 9 วัด 1 วัน


ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด

กรุงเทพ - เกาะเกร็ด 1 วัน

กำหนดการเดินทาง

07.30 น.             คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าเรือสาทร                                                

08.00 น.             ออกเดินทางโดยเรือ ชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งเจ้าพระยา แวะ         

วัดกัลยาณมิตร นมัสการหลวงพ่อโต

วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถที่สวยงาม

วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2   และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหารนามเดิมว่า สมอแครงเป็นวัดเก่าแก่โบราณ

วัดแสงสิริธรรม กราบนมัสการหลวงพ่อดำ และหลวงพ่อแดงพระพุทธรูปเก่าแก่ ประจำอุโบสถ

12.00 น.              ถึงเกาะเกร็ด นำท่านเข้าสู่ชุมชนชาวมอญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

13.00 น.              เริ่มเดินทางทำบุญบริเวณเกาะเกร็ด              

วัดเสาธงทอง เป็นวัดโบราณบเกาะเกร็ดศิลปะสมัยอยุธยา มีเจดีย์ย่อมุมสิบสองขนาดใหญ่ สูงที่สุดในเกาะเกร็ด

วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าแก่ของมอญอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

วัดปรมัยยิกาวาส นมัสการพระประธานในพระอุโบสถ นมัสการหลวงพ่อนอน และ หลวงพ่อนนทมุนินทร์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร

16.30 น.              ส่งท่าน ณ ท่าเรือสาทร โดยสวัสดิภาพ       

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการนี้รวม            

ü ค่าเรือตลอดการเดินทาง / ค่าเทียบเรือ

ü มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วย

ü น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว

ü ประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

Ø ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

Ø กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


เงื่อนไขการชำระเงิน

§ ชำระเงินมัดจำ 50 % เพื่อยืนยันการเดินทาง

§ ชำระส่วนที่ค้างอีก 50 % ก่อนเดินทาง  10 วัน


Visitors: 824,370