SUPERB CRUISE GENTING DREAM (สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี) 4 วัน SL ธ.ค.-ม.ค.62

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  

 

04.30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Airโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและ      อำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.40 น.        เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100

11.20 น.   เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง         **อิสระอาหารที่ที่สนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย**

                   นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER

61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947

13.00 น.        นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352

คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่

กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***  

17.00 น.        ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์

                   หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby

ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )

 

                                                           *** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.*** 

 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

 

** ห้องอาหาร Dream Dining

      (walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 


***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***

วันที่สอง   ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย


07.30-09.00 น.         รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย

                                   (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)

13.30 น.                  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปีนังประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่ทำ การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ

                                 ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ปีนังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

 

 

 

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/


ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PENANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx


*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***


22.30 น.        เรือล่องออกจากท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม           ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย    

 

07.30-09.00 น.         รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)

07.00 น.                  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ลังกาวีจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

 

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/


ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi

 

*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***


15.00 น.      เรือล่องออกจากท่าเรือลังกาวีประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

22.00 น.     เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ

                   กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น

                           (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)

 

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่ จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **


วันที่สี่       (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


07.30-09.00 น.   รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

13.00 น.           เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์   หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น

 

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

 

·         ทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ

  • จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

 

·         จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่าOld Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม Elephant Statueรูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่านถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

·         รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

17.30 น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

20.30 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105

22.05 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

                                                                                           ***ขอบพระคุณที่ใช้บริการค่ะ***

อัตราค่าบริการ

จอง 10 ที่แรกในแต่ละพีเรียด ลดทันทีท่านละ 1,500.-

จากราคาในตาราง

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA

ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA

มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง

 BSS / BSA
มีหน้าต่าง

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

6-9 ม.ค. 62

14,999.-

16,999.-

18,999.-

10,500.-

7,900.-

3-6 มี.ค. 62

16,999.-

18,999.-

20,999.-

10,500.-

7,900.-

31 มี.ค-3 เม.ย.

16,999.-

18,999.-

20,999.-

10,500.-

7,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

 

7-10 เม.ย. 62

17,999.-

19,999.-

21,999.-

10,500.-

7,900.-

5-8 พ.ค. 62

17,999.-

19,999.-

21,999.-

10,500.-

7,900.-

7-10 ก.ค. 62

15,999.-

17,999.-

19,999.-

10,500.-

7,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

4-7 ส.ค. 62

16,999.-

18,999.-

20,999.-

10,500.-

7,900.-

1-4 ก.ย. 62

16,999.-

18,999.-

20,999.-

10,500.-

7,900.-

6-9 ต.ค. 62

17,999.-

19,999.-

21,999.-

10,500.-

7,900.-

 

อัตรานี้รวม 

-  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)

-  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ

-  ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

-  อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ),

-  กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

-  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

-  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

-  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

อัตรานี้ไม่รวม 

               ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ/ทิปไกด์ท้องถิ่น/คนขับ 2,550 บาทต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนขึ้นเครื่อง และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

-  ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

-  ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของลูกค้า

-  ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญเพิ่มเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือสำราญ

-  ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คินละ 19 SGD

-  อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

-  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

Visitors: 824,205