ทัวร์กาญจนบุรี แค้มป์ช้าง ล่องแพเปียก ถ้ำกระแซ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กาญจนบุรี - แค้มป์ช้าง - ล่องแพเปียก – ถ้ำกระแซ

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี

10.30 น.           นำท่านมุ่งหน้าสู่ แค้มป์ช้าง หลังจากนั้นนำท่าน นั่งช้าง ชมไพร (30 นาที )

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกระแซ ชมความงดงามภายในถ้ำและไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล

15.00 น.            สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมธรรมชาติลำน้ำแควน้อย ชมความงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่นงดงามยิ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย

17.00 .            นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 09.00 น.           ชม น้ำตกไทรโยคน้อย ให้ท่านได้พักผ่อน ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก

11.00 .            ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลย

                          ศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            เข้าชม วัดถ้ำเสือ และ วัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถ

                         อัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท

15.00 .            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

19.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,696