ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หัวหิน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - ปราณบุรี – หัวหิน

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10.30 น.             แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำของเพชรบุรี ซึ่งมีถ้ำสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ๔ ถ้ำคือ

                           ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาบันไดอิฐ ถ้ำเขาเตาหม้อ และถ้ำเขาหลวง ซึ่งถ้ำเขาหลวงนี้นิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันมานานนับร้อยปีแล้ว

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.             นำทุกท่านเที่ยวชม Swiss Sheep Farm ในฟาร์มท่านจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟู ในบรรยากาศฟาร์มแบบสวิส

                          ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ฟาร์มแบบยูโรคันทรี

15.00 น.             เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีร้านค้าภายในตลาดน้ำทั้งหมด 193 ร้าน และเรือขายสินค้า

                          40 ลำ โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และติดแหล่งน้ำธรรมชาติ

16.30 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.30 น.             ชม วนอุทยานปราณบุรี เพื่อพาท่าน ศึกษาเส้นธรรมชาติของป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตของสัตว์ที่บริเวนป่าชายเลนในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีนารถ

11.00 น.             นำท่านนมัสการ หลวงปู่ทวด ที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน

                          บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล

12.30 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.            นำท่านเที่ยวชม เดอะ เวเนเซีย หัวหิน แหล่งช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ แห่งใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จำลองเวนิส ประเทศอิตาลี มาไว้ที่เมืองไทย

                         จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

15.30 .            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

19.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,378