ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง 1 วัน

ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง 1 วัน


 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

06.30 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.00 น.             ออกเดินทางไปยัง สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

09.00 น.            ชม ถ้ำจอมพล ถ้ำจอมพลมีความกว้าง 30 เมตรยาว 240 เมตร สูง 25 เมตร ตรงปากถ้ำจะมีพระอักษร จ.ป.ร. เป็นอักษรพระปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ ๕

                          โดยย่อ แลเลข ๑๑๔ หมายปีที่เสด็จประพาสและทรงพระอักษร พระราชทานนามถ้ำว่า “ถ้ำจอมพล”โปรดเกล้าให้ช่างสลักศิลาตามอักษร 

                          แล้วทรงฉายพระรูปที่ปากถ้ำนั้น

11.00 น.            ชมและถ่ายรูปที่ บ้านหอมเทียน และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            ชมและถ่ายรูป สวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด ที่สวยงาม เป็นกล้วยไม้ผสม ที่นี่ก็มีหลายพันธุ์ด้วยกัน

14.00 น.            ให้อาหารแกะ ที่ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

15.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ       

18.00 น.             เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,373