ทัวร์เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเพชรบุรี

09.30 น.            เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ในสมัย ร.4 แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่

                          สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.             แวะช็อปปิ้งที่ เพลินวาน เป็นสถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ศูนย์กลางแห่งความสุข เป็นสถานที่หยุดเวลา เรื่องราวมากมายในอดีตได้เพื่อเป็น

                          ความทรงจำดีๆ ของวันวานย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนในยุคสมัยนี้อีกครั้ง

15.00 น.            นำทุกท่านนมัสการและไหว้พระ หลวงพ่อทวด ณ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามภิไธย ส.ก.องค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร

                          สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น

16.30 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            ชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระที่นั่งไม้สักทองอันงดงามตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทรายขาวสะอาดตา

                          ผสานเสียงเกลียว คลื่นดังกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะๆ

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

17.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,700