ทัวร์เพชรบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เพชรบุรี 2 วัน 1 คืน

เขาวัง ถ้ำเขาหลวง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเพชรบุรี

09.30 น.            เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ในสมัย ร.4 แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่

                          สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            เดินทางถึง หาดชะอำ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนเล่นน้ำริมชายหาดตามอัธยาศัย

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                          พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            ชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระที่นั่งไม้สักทองอันงดงามตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทรายขาวสะอาดตาผสาน

                          เสียงเกลียว คลื่นดังกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะๆ

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

17.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 


อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

 

Visitors: 824,371