ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่ (Ferry Boat) 1 วัน

 ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่ (Ferry Boat)

 

กำหนดการเดินทาง

07.15 น.            รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)    

08.00 น.            เช็คอินที่ท่าเรือ     

08.30 น.            เรืออกจากท่าเรือ ภายในเรือมีชา กาแฟ ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการ

10.00 น.            ส่งลูกค้าที่ไม่ได้ทำโปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง ณ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน

10.30 น.            นำลูกค้า ล่องเรือ ชมทัศนียภาพของ พี พีเลย์ (Sightseeing) บริเวณด้านนอก ได้แก่ ผ่าน อ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปีเล๊ะ และถ้ำไวกิ้ง         

11.00 น.            นำนักท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมดำผิวน้ำ ชมปะการัง (Snokelling) ที่ อ่าวลิง เกาะพีพีดอน 

12.30 น.            กลับมายัง ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน นำนักท่องเที่ยวลงจากเรือไปรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย          

14.10 น.            เดินทางกลับมายังท่าเรือท่าเรือต้นไทร

14.30 น.            เรืออกจากท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอนเดินทางกลับ จังหวัดภูเก็ต         

16.00 น.            ถึงท่าเทียบเรือ    

17.00 น.            นำนักท่องเที่ยวถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,250 บาท , เด็ก 1,050 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 806,817