ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะรอก 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์

ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะรอก 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1           

06.00 – 07.00 น.           รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณ)

07.30-08.00 น.              เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำและผ้าเช็ดตัวรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) ที่ทางทัวร์เตรียมไว้บริการ    

08.30 น.                        เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือ Visit Panwa ภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่ เกาะรอก โดยเรือเร็ว

09.50 น.                        เดินทางถึง เกาะห้า ดำน้ำชมปะการัง จุดที่ 1 ณ ใจกลางเกาะห้า

11.30 น.                        นำทุกท่านขึ้น เกาะรอกนอก ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ชมความสวยงามของ หาดทรายขาว ณ อ่าวม่านไทร

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะรอกนอก ณ บริเวณที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและอาหารว่าง

                                      ที่ทางทัวร์จัดเตรียมไว้บริการ  

13:00 น.                        พบกับมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเช็คอินเข้าที่พักบนเกาะรอกนอก /อิสระเล่นน้ำ อิสระพักผ่อนหน้าชายหาด

15.00 น.                         นำทุกท่านดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงามหลากหลายชนิดตามธรรมชาติ ณ อ่าวปากร่อง โดยเรือหางยาว      

16.30 น.                         นำทุกท่านขึ้นจุดชมวิวด้านหลังเกาะรอกนอก ศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง

18.00 น.                         รับประทานอาหารเย็น /อิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

08.00 น.                        รับประทานอาหารเช้า     

09:00 น.                        นำทุกท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลามากมาย ณ อ่าวแหลมสน  โดยเรือดิงกี้ ของทางอุทยานฯ

10.30 น.                        อิสระพักผ่อนเล่นน้ำหน้า หาดม่านไทร     

11.30 น.                        เก็บสัมภาระและนำออกจากที่พัก  

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน          

13.30 น.                        นำทุกท่านดำน้ำชมปะการัง ณ อ่าวหลักเขตสยาม และ อ่าวม่านไทร โดยเรือสปีดโบ้ท ท่านที่ไม่ต้องการดำน้ำสามารถเลือกอิสระ

                                      บนชายหาดอ่าวม่านไทร เกาะรอกนอก พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย        

15.00 น.                        ท่านที่เลือกไม่ไปดำน้ำ หาดม่านไทร โดยเรือหางยาว เตรียมตัวขึ้นเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปแวะรับลูกค้าที่กลับมาจากดำน้ำจาก

                                      อ่าวม่านไทร (เรือจะแวะเจอกันกลางทะเล)             

15.30 น.                        มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต ด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ

17.00 น.                        ถึงท่าเรือ Visit Panwa และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  5,500 บาท  เด็ก 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ

-          เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

-          เรือหางยาวสำหรับทำทริป

-          อาหาร 4 มื้อ , อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ท่าน)

-          เต้นท์ที่พัก

-          หน้ากาก , ชูชีพ

-          ประกันอุบัติเหตุ

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,694