ทัวร์ภูเก็ต 3 เกาะไข่ ( เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ) ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

ทัวร์ภูเก็ต 3 เกาะไข่

( เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน )

ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

 

กำหนดการเดินทาง

08.00 น.            รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)      

09.30 น.            ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ เกาะสิเหร่  ในตัวเมืองภูเก็ต  มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะไข่  เดินทางถึง เกาะไข่นอก  เล่นน้ำ  ดำผิวน้ำชมปะการัง 

                         หรือพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย    

11.00 น.            ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นุ้ย  เล่นน้ำ  ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม        

12.00 น.            พักรับประทานอาหารเที่ยง  หลังอาหารกลางวัน  ให้ท่านได้สนุกกับการว่ายน้ำ  ชมปะการัง  ปลาสวยงาม  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

                          เลือกพักผ่อนบน ชายหาดขาวละเอียด  สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง  เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาการ์ตูนและปลาสวยงามนานาชนิด

15.00 น.            เตรียมตัวออกเดินทางกลับ

15.30 น.            ถึงท่าเทียบเรือ  ส่งท่านที่โรงแรมที่พัก

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,500 บาท , เด็ก 1,200 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,696