ทัวร์ตราด เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ตราดเกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

06.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.            ออกเดินทางไปยัง อ.แหลมงอบ จ.ตราด

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

14.30 น.            ชม น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง

17.00 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                          พักผ่อนตามอัธยาศัย       


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30.            เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.10.            ออกเดินทางจากเกาะช้าง

19.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 806,816