ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 2)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 2)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                 เริ่มต้นด้วยรับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง แวะนวดไทย 1 ชม.

หลังจากนั้น                   แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิม

หลังจากนั้น                   แวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

เดินทางต่อ                     เพื่อไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต

เดินทาง                          ผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆและส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

หลังจากนั้น                    ส่งท่านกลับที่พัก

                                                                                                                                                                                                                               

วันที่ 2

07.00 - 07.45 น.             รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)

08.30 - 08.45น.              เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินพร้อมรับฟังคำอธิบายโปรแกรมจากไกด์

09.00 น.                         เดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี

10.00 น.                         ชมทิวทัศน์หินปูนลักษณะคล้ายรูปอูดที่ อ่าวนุ้ย และหลังจากนั้น เรือจอดเทียบหน้า หาดลิง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป

10.30 น.                         ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล บริเวณ อ่าวต้นไทร หรือ อ่าวนุ้ย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

11.00-11.30.               รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์

13.00 น.                         ชมทิวทัศน์อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละและถ้ำไวกิ้ง

13.30 น.                          เดินทางถึง อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” เล่นน้ำหน้าหาดและพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น.                          เดินทางต่อไปยัง เกาะไข่ เล่นน้ำหน้าหาด เก็บภาพความประทับใจ

15.30 น.                          ออกเดินทางจากเกาะไข่ เดินทางกลับไปยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


วันที่ 3

เช้า                                  ตื่นรับบรรยากาศตอนเช้า พร้อมรับประทานอาหาร

หลังจากนั้น                     เตรียมตัวเดินทางกลับสนามบินภูเก็ต

                        

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ และรถสำหรับซิตี้ทัวร์

-          ห้องพัก 2 คืน

-          อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ

-          ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ท่าน)

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          มัคคุเทศก์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

Visitors: 824,209