ทัวร์ชลบุรี บางแสน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ชลบุรี บางแสน

2 วัน 1 คืน

 

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทางไปยัง จังหวัดชลบุรี

10.00 น.            แวะให้ท่านเข้าชม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในสวนสัตว์เขาเขียวอาทิ เช่น เข้าชม สวนผีเสิ้อเปิด ชื่นชมความสวยงาม

                         ของผีเสื้อ กว่า 40 ชนิดชมความสามารถของสัตว์

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

14.30 น.            ชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และ สิ่งมีชีวิตที่อาศัย

                          อยู่ในทะเล อาทิ เช่น ปะการัง ดอกไม้ทะเล แมงกะพรุน โลมา พะยูน เต่าทะเล และ จระเข้น้ำเค็ม รวมถึง สิ่งมีชีวิตในทะเลยุคดึกดำบรรพ์

16.00 น.            เดินทางเข้าสู่ เขาสามมุข สักการะ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข เที่ยวชม วัดฤาษี ซึ่งมีรูปปั้นปะติมากรรมแปลก จากนั้น เดินทางสู่ แหลมแท่น เป็นจุดพักผ่อน

                          ชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหลมในทะเลที่ยื่นออกไปไม่มากนัก ช่วงค่ำจะมีผู้คนเข้ามาพักผ่อนกันมาก

17.00 น.            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                         พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.30 น.             ออกเดินทางสู่ อ่างศิลา

10.00 น.             เข้าชม ตึกมหาราช และ ตึกราชินี บริเวณโค้งอ่าวอ่างศิลาซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็น "อาศรัยสถาน" ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็น

                          ที่พักตากอากาศ ชายทะเล แห่งแรกของไทย ตึกมหาราช" และ "ตึกราชินี" ปัจจุบันได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ด้วยสถาปัตยกรรม

                          ที่ตกแต่งอย่างประณีต จนกระทั่งได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นับว่าเป็นสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์

11.00 น.            แวะเที่ยว ตลาดเก่า 133 ปี อ่างศิลา เพลินเพลินกับการ เดินชม สินค้า อาหาร และ ครกหิน อ่างศิลา

12.30 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

18.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

 

Visitors: 824,698