ทัวร์ชลบุรี พัทยา สวนเสือศรีราชา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ชลบุรี สวนเสือศรีราชา พัทยา 3 วัน 2 คืน

 

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

 

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทางไปยัง จังหวัดชลบุรี

10.00 น.             ชม สวนเสือศรีราชา นำท่านสัมผัสบรรยากาศ อุทยานเสือโคร่งเบงกอล อย่างใกล้ชิดชมความน่ารักของลูกเสือกินนมแม่หมู / ครอบครัวตัวอย่าง เสือ หมู สุนัข อยู่ร่วมกัน / การแสดงโชว์นานาชนิด อาทิเช่น นางพญาแมงป่อง / แข่ขันขี่นกกระจอกเทศ / หมูแข่งคิดเลข และโชว์การจับจระเข้ด้วยมือเปล่า

12.30 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.             ชม อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา เชิญชมอุทยานหินที่ยิ่งใหญ่ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ต้นไม้ที่กลายเป็นหินอายุนับหลายล้านปี หินลายรุ้ง ฯลฯ แวดล้อมด้วยสวนดอกไม้ที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

16.00 น.              นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 .              รับประทานอาหารเย็น

                            พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.30 น.             ชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย

11.00 น.             ชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake) ไร่นี้เป็นของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ไร่จะมีแปลงปลูกองุ่นสำหรับทานสด องุ่นสำหรับทำไวน์ และผลิตภัณท์แปรรูปจากองุ่น อย่างเช่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ลูกเกด คุกกี้ไส้องุ่น แยลลี่องุ่น

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.             ชม วัดญาณสังวราราม วัดประจำรัชกาลที่ 9 นำ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหารที่ชาวชลบุรีนับถือ

14.30 น.             ชมสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามของ วิหารเซียน วิหารเซียนเป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย อาคารใหญ่มี รูปทรงเป็นวิหารแบบจีนสูงสามชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งเป็นบริวารโดยรอบการจัดวางตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

16.00 น.              นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 .              รับประทานอาหารเย็น

                           พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 น.             เข้าชม สวนนงนุช ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,500 ไร่ ซึ่งมีพรรณไม้หลายชนิดให้ชมกัน พันธุ์ไม้หายาก ไม้แปลก ไม้ประดับ การจัดสวนที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ให้ท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.30 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.             เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

18.00 น.             เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

 

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,700