ทัวร์ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน (พักบนฝั่งพัทยา) 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน (พักบนฝั่งพัทยา)

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

07.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.30 น.             ออกเดินทางไปยัง จังหวัดชลบุรี

09.30 น.             เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

10.00 น.             นำทุกท่านลงเรือ ข้ามไปสู่ เกาะล้าน ใช้เวลา เดินทางประมาณ 40 นาที

10.40 น.             เดินทางถึง เกาะสากแวะให้ท่าน ดำน้ำดูปะการังที่สวยงามชมโลกใต้ทะเล และปลาสวยงาม

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.             เล่นน้ำที่ หาดตาแหวนจัดเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่ง เพราะเป็นหาดที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน

15.30 น.             นำท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับฝั่งพัทยา

16.00 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.             รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.             เดินชมและช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินพัทยา (Walking Street)

21.00 น.             นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

*** โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก ***

 

วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 .             ชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539

11.00 น.             ชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            นมัสการและไหว้พระที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหารที่ชาวชลบุรีนับถือ

15.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

19.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

 

Visitors: 824,370