ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน ( นอนเต้นท์ )

ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

( นอนเต้นท์ )

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

06.00 น.                        รับท่านจากโรงแรมที่พักในโซนภูเก็ต เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

                                      (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ กับโรงแรมที่พักของท่านค่ะ )

08.30 น.                        พร้อมกันที่ ท่าเรือกรีนวิว ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ

09.00.                        ออกเดินทางจากท่าเรือสู่ “หมู่เกาะสุรินทร์”

10.00 น.                        ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเลที่ อ่าวผักกาด กองหินแพ

12.00 น.                        อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการ อุทยานฯอ่าวช่องขาด

13.30 น.                        ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด ที่ อ่าวสัปปะรด อ่าวบอน

15.30 น.                       เข้าที่พักเต็นท์ ณ ที่ทำการอุทยานฯอ่าวช่องขาด

18.00 น.                       รับประทานอาหารเย็นเสร็จ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่สอง                   

07.30.                        รับประทานอาหารเช้า เดินชมบรรยากาศสวย ๆ รอบ ๆ เกาะ

09.30 น.                        นั่งเรือหางยาวไปดำน้ำช่วงเช้า

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน

13.30 น.                        ดำน้ำ 2จุด ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล

                                     จุดดำน้ำตื้น เกาะตอรินลา,อ่าวผักกาด,อ่าวเต่า,อ่าวแม่ยาย,อ่าวมังกร เป็นต้น
 
                                     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น***
 

15.30 น.                        เรือนำท่านกลับยังที่พัก

18.00 น.                        รับประทานอาหารเย็นเสร็จ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

07.00.                        รับประทานอาหารเช้า

09.30 น.                        นั่งเรือหางยาว แวะดำน้ำที่ เกาะมังกร และมุ่งหน้าสู่ อ่าวไม้งาม เพื่อถ่ายภาพความประทับใจ

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน

14.00 น.                        จัดเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

15.30 น.                        อำลา หมู่เกาะสุรินทร์ และเดินทางกลับเข้าฝั่ง

16.30 .                        ถึงท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                   

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 6,500 บาท, เด็ก (4-10ปี) 4,200 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          

-        -  ค่าเรือโดยสารไป-กลับ

-        -  ค่าประกันภัย

-        -  ค่าค่าอาหารทั้งหมด 7 มื้อ

-        -  ค่าที่พัก (เต้นท์ 2 คืน)

-        -  ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

-        -  มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง

-        -  อุปกรณ์ดำน้ำ

-        -  เครื่องดื่มตลอดทั้งการเดินทาง

-        -  เริ่มต้นโปรแกรมจากเขาหลักเท่านั้น

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน