ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

จันทบุรี 3 วัน 2 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

06.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.            ออกเดินทางไปยัง จ.จันทบุรี

10.30 น.            นำท่านเดินทางไปไหว้พระ วัดเขาสุกิม วัดชื่อดังในจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมโบราณวัตถุมากมาย นมัสการพระศพท่านอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย และชมหุ่นขี้ผึ้งของบรรดาเกจิ อาจารย์ต่างๆ

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.            นำชม อ่าวคุ้งกระเบน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พาท่านเดินสะพานป่าชายเลนชมธรรมชาติที่แสนมหัศจรรย์ ชมวิวของอ่าวคุ้มกระเบนที่มีความงดงามไม่แพ้บรรยากาศต่างประเทศ ท่านจะได้พบเห็นชีวิตสัตว์ป่าชายเลนเช่น ปูก้ามด้าม ปลาตีน ลิงแสม และหอคอยชมนก พักผ่อนตามศาลาต่างๆ ริมทางเดิน

16.00 น.            นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ หาดเจ้าหลาว

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น.            นำท่านไปยังจุด ชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิม บูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมอง วิวทะเลได้นอกจากนี้ก็ยังได้ชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย

11.00 น.            นำท่านสู่ โอเอซิส ซีเวิร์ล แหลมสิงห์ ศูนย์เลี้ยงปลาโลมาพันธุ์หัวบาตรและพันธุ์หัวขวด ชมความ น่ารักและแสนรู้ของเหล่าปลาโลมากับโชว์ต่างๆ หลายรายการ

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            เดินทางต่อไปยัง วัดชากใหญ่ แวะชมพุทธอุทยานที่แสดงเรื่องราวของพุทธประวัติในรูปแบบของ ปฏิมากรรมที่สวยงามและธรรมชาติ ที่สงบร่มรื่น

จากนั้นเข้าสัมผัสความสวยงามที่เย็นฉ่ำของสายน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว หนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดของเมืองไทย เล่นน้ำอย่างสนุกกับ ฝูงปลาพลวงมากมาย ตอนกลับออกมาแวะสักการะ พระอลงกรณ์เจดีย์และสถูปพระนางเรือล่มที่ สร้างขึ้นในสมัย ร. 5 เพื่อเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯด้วย

แวะชม วัดมังกรบุปผาราม หรือ วัดเล่งฮั่วยี่ เป็นวัดจีนในนิกายมหายาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือ และชมความงดงามของสถาปัตยกรรม แบบจีน

16.00 น.            นำท่านเข้าที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                          พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 น.            ชมโบสถ์ในนิกายคาทอริคที่ใหญ่ที่สุดของไทยและสวยที่สุดในเอเชีย วัดโรมันคาทอริค หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล อายุกว่า 100 ปี ซึ่งงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคโบราณและ ชมความงดงามของหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือ รูปหล่อจากเงินบริสุทธิ์ของพระแม่มารีอาปฎิสนธิ นิรมล สูง 1.20 เมตรและประดับด้วยพลอยแบบต่างๆกว่า 25,000 กะรัต สวยงามและประมาณค่า ไม่ได้

10.30 น.            นำทุกท่านออกเดินทางไปชมและสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องทศชาติ และพุทธประวัติ ซึ่งเขียนขึ้นโดย ช่างสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด    ในภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้วย

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

18.00 .            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,370