ทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

06.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.            ออกเดินทางไปยัง จ.จันทบุรี

12.00 .            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            นำทุกท่าน ดำน้ำดูปะการัง

17.00 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ หาดเจ้าหลาว

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น.            นำท่านไปยังจุด ชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิม บูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมอง วิวทะเลได้นอกจากนี้ก็ยังได้ชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย

10.00 .            นำชม อ่าวคุ้งกระเบน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พาท่านเดินสะพานป่าชายเลนชมธรรมชาติที่แสนมหัศจรรย์ ชมวิวของอ่าวคุ้มกระเบนที่มีความงดงามไม่แพ้บรรยากาศต่างประเทศ ท่านจะได้พบเห็นชีวิตสัตว์ป่าชายเลนเช่น ปูก้ามด้าม ปลาตีน ลิงแสม และหอคอยชมนก พักผ่อนตามศาลาต่างๆ ริมทางเดิน

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.            ชม น้ำตกพลิ้ว ชมความงามของน้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง นมัสการ สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระพระนางเรือล่มบรรจุพระ อังคารพระนางเจ้าฯด้วย เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ.2417 และทรงโสมนัสชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วมาก

15.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

20.00 น.            ถึง กรุงเทพฯ โดยประมาณและสวัสดิ์ภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,205