ทัวร์ชัยภูมิ ชมทุ่งดอกกระเจียว 1 วัน

ทัวร์ชัยภูมิ 1 วัน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางช่วงเดือน ก..-.. (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


04.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

04.30 น.            ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ

09.00 น.            เดินทางมาถึง อช. ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว

11.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชม ซุ้มประตูชุมพล และนมัสการพระประธาน

12.30 .            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 .            มุ่งหน้าสู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อิสระถ่ายรูปบนสันเขื่อน

15.00 น.            นำท่านสู่ ไร่องุ่นปภัสรา เยี่ยมชมไร่องุ่น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายจากองุ่น

19.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


*** ดอกกระเจียวบานช่วงกรกฎาคม – สิงหาคม ***


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถตู้ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,378