ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก 4 วัน 2 คืน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก 4 วัน 2 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

18.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

18.30 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ที่ จ. อุบลราชธานี

08.30 น.            เดินทางสู่ อ.โพธิ์ไทร นำคณะ ชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง ชม แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก แอ่งหินน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ และยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมาย กั้นขวางลำน้ำโขง ชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง และ เนินทราย หาดหงส์

10.00 น.            ชม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.            ชม น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 20 เมตร

15.00 น.            ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู Unseen In Thailand น้ำตกแปลก ที่ไหลลอดรูลงมาสวยงามมาก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

19.30 น.            นำท่านเช้าสู่ที่พัก

                          อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

04.30 น.            นำท่านไป ชมพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใคร ณ ผาแต้ม

06.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

07.30 น.            ชม หมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์ อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4 กลุ่มภาพเขียน จากนั้นชม เสาเฉลียง ประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            นำทุกท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล

จากนั้นล่องเรือต่อไปชม แก่งตะนะ ชมแก่งหินที่สวยงามขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล

14.30 น.            พาท่าน นมัสการ หลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์

16.00 น.            ช็อปปิ้ง ตลาดชายแดนไทย-ลาว ที่ ช่องเม็ก ข้ามไปประเทศลาว เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีและสินค้าพื้นบ้าน

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่

06.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.            พาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของอีสานใต้ ชม น้ำตกห้วยหลวง น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของอีสานใต้ สูงกว่า 50 เมตร และเดินชม น้ำตกจุ๋มจิ๋ม น้ำตกขนาดกลางที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกห้วยหลวง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เขาพระวิหาร

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.            พาท่านเที่ยว ชมทิวทัศน์อันงดงามของประเทศกัมพูชา จาก ผามออีแดง จากนั้นชม รูปแกะสลักนางอัปสร ศิลปะขอม Unseen In Thailand

15.00 .            เดินทางกลับ กรุงเทพ

23.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถตู้ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,205