ทัวร์ขอนแก่น 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ขอนแก่น 3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

04.30 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

05.00 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดขอนแก่น

12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.            ชม เขื่อนอุบลรัตน์ สร้างปิดกั้นแม่น้ำพอง ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ แห่งแรก ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ที่ก่อสร้างเสร็จหลังเขื่อนภูมิพล

16.00 น.            อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ นำท่านไปชม ถ้ำผาพวง เดิมเรียก ถ้ำร้อยพวง ภายในมีหินย้อยลงมาจากเพดานลักษณะเป็นพวง สวยงามมาก เพดานถ้ำสามารถทะลุออกไป ยอดเขาใช้เป็นจุดชมวิว

17.30 น.            ชม ถ้ำค้างคาว มีค้างคาวอาศัยอยู่นับล้านตัว ช่วงหัวค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกจากถ้ำ

19.00 น.            เข้าสู่ที่พัก

20.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                          อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น.            ออกเดินทางไปยัง อ.หนองเรือ เพื่อไปยัง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

10.30 น.            นำท่านชม จุดชมวิวหินช้างสี และ จุดชมวิวหัวกระโหลก เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขา เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อหินช้างสี เพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่ และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสีเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกะโหลก ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.            นำท่านชม ผาฝ่ามือแดง เป็นหน้าผาหันหน้าไปทางขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีอยู่ด้วยกัน 3 จุด อยู่บริเวณเชิงเขาภูพานคำติดกับส่วนขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

15.30 น.            กลับที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น.            ออกเดินทางเพื่อไปยัง อ.ภูเวียง เพื่อนำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติภูเวียง

10.00 น.            นำท่านชม ไดโนเสาร์ในหินหมวดพระวิหาร เป็นร่องรอยไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยคิดเป็นอายุประมาณ 160 ล้านปี โดยพบบริเวณลานหินลาดป่าชาด เป็นรอยไดโนเสาร์หลายชนิดจำนวนมากกว่า 60 รอย บนผิวหน้าของชั้นหินทรายเนื้อละเอียดสีขาว เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นอาหาร เดินด้วย 2 ขาหลัง เคลื่อนไหวได้ว่องไว มีขนาดเล็กตระกูลซีลูโรซอร์ และรอยเท้าของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พวกคาร์โนซอร์

11.00 น.            จากนั้นชม ไดโนเสาร์ในชั้นหินหมวดเสาขัว เป็นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่พบในอุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมา ซึ่งมีอายุประมาณ 150 ล้านปี และชิ้นอื่นๆ ที่พบบนยอดภูประตูตีหมา มีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอดคาเมราซอรัส ยุคจูแรสสิก ยาวถึง 15 เมตร คอยาว หางยาว เดินด้วย 4 เท้า กินพืชเป็นอาหาร

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

22.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถามอัตราค่าบริการนี้รวม

- รถตู้ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,209