ทัวร์สมุทรสงคราม ปลูกป่าชายเลน 1 วัน

ทัวร์สมุทรสงคราม 1 วัน

ปลูกป่าชายเลน - ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


07.30 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

08.00 น.            ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ สมุทรสงคราม

10.00 น.            เดินทางมา ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ

10.30 น.            ฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ป่าชายเลน

11.00 น.            ล่องเรือเพื่อ ชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชาวบ้าน ชมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น.            ล่องเรือชม ฟาร์มหอยนางรม และ หอยแมลงภู่ และ ร่วมปลูกป่าขายเลน

15.30 น.            เล่นสกีกระดานเลน

16.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,211