ทัวร์กระบี่ล่องแคนนู อ่าวท่าเลน

ทัวร์กระบี่ล่องแคนนู อ่าวท่าเลน

 

กำหนดการเดินทาง

07.50 น.            รับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)              

09.00 น.            ออกเดินทาง มุ่งหน้าอ่าวท่าเลน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)     

10.30 น.            ถึง อ่าวท่าเลน ด้วยความปลอดภัย ให้ท่านได้สนุกกับการ พายเรือแคนนู ผ่านธรรมชาติที่สวยงาม ระหว่างทาง ผ่านแนวป่าโกงกางที่อุดสมบรูณ์

12.00 น.            จบการกิจกรรมพายเรือแคนนู พักรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 น.             เดินทางกลับ พร้องส่งท่าสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:  ผู้ใหญ่  1,100 บาท ,เด็ก (4-10ปี)  750 บาท (ชาวต่างชาติเพิ่ม 700 บาท)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก  (รับตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง ทับแขก คลองม่วง)

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,204