ทัวร์สมุทรสงคราม ปลูกป่าชายเลน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน

ปลูกป่าชายเลน - ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

07.30 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

08.00 น.            ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ สมุทรสงคราม

10.00 น.            เดินทางมา ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านรักษ์น้ำ

10.30 น.            ฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ป่าชายเลน

11.00 น.            ล่องเรือเพื่อ ชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชาวบ้าน ชมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น.            ล่องเรือชม ฟาร์มหอยนางรม และ หอยแมลงภู่ และ ร่วมปลูกป่าขายเลน

15.30 น.            เล่นสกีกระดานเลน

17.00 น.             Check In เข้าสู่ที่พัก พักที่ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

18.00 น.             รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.             พร้อมกันที่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆ ของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย

                           แมลงชนิดนี้

20.30 น.             กลับที่พัก นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

10.00 น.             นำท่าน ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่

11.00 น.             นำท่านเที่ยวชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.             นำท่านเที่ยวชม อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสต์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศ ฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสี ที่สวยงามจาก ประเทศฝรั่งเศส เป็นกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศ

14.30 น.             เดินทางกลับกรุงเทพ

17.00 น.             เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,700