ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด สมุทรสงคราม 1 วัน

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด สมุทรสงคราม 1 วัน


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสงคราม

08.30 น.             วัดบางกะพ้อม อาคารก่ออิฐถือปูน มีอิทธิพลของสถาปัตยของสถาปัตยกรรมจีน ตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าปั้นเป็นลายปูนปั้นแบบจีน ประตูทางเข้าเป็นทรงกลม มีปูนปั้นเป็นรูปทหารฝรั่งยืนเฝ้า 2 ข้างประตู ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังนูน ที่สวยงามแปลกตา เป็นอย่างยิ่ง

09.00 น.            วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างมาแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียว จากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง ประดับประดาด้วยโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน

10.30 น.             นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทร ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่กลองแห่งสมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทยทุกสารทิศมานานนับสมัยจนถึงกับมีคำกล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมาไม่ถึงเมืองสมุทรสงคราม

11.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.             เที่ยวชม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนตำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำ

14.00 น.             ไหว้พระที่ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร หรือ วัดบางไผ่เตี้ย ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตลักษณะเป็นพรปฏิมากรสมัยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าพระเพลากว้าง 178เซนติเมตร สูงจากพื้นรองประทับถึงจุฬา 208เซนติเมตร

14.30 น.             ไหว้พระที่ วัดบางกุ้ง เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน อยู่คนละฝั่งกับค่ายบางกุ้งโดยมีถนนผ่านกลาง สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ได้แก่ คัมภีร์โบราณ ส่วนมากจะเป็นตำรายาโบราณ และบริเวณหน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง จะมีปลาน้ำจืดต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่า "วังมัจฉา"

15.00 น.             ไหว้พระที่ วัดบางแคน้อย ภายในวัดมีอุโบสถที่การแกะสลักที่ที่น่าสนใจ และหาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ เวลาและฝีมือการแกะสลักที่ปราณีตบรรจง โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญ

16.30 น.             ไหว้พระที่ วัดบางแคใหญ่ ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยวาดจากสีฝุ่น ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ภายในอุโบสถเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี และวิหารพระอรหันต์ 56 องค์ ทำจากศิลาแลง สิ่งที่น่าสนใจของพระอรหันต์ทั้ง 56 องค์นี้ อยู่ที่พระพุทธรูปด้านหน้าอุโบสถ 2 องค์ และด้านหลังอุโบสถ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง พุทธลักษณะ และเครื่องทรงจะเป็นแบบสมัยสุโขทัย ส่วนพระพุทธรูปโดยรอบอีก 53 องค์ พุทธลักษณะและเครื่องทรงจะเป็นแบบอู่ทอง พระพุทธรูปทั้งหมดนี้สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ในปัจจุบันได้มีการโบกปูนลงลักษณ์ปิดทอง ป้องกันความเสียหาย จากการเวลาที่ผ่านไป)

17.00 น.             ไหว้พระที่ วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นวัดของตระกูล ราชนิกูลบางช้าง สร้างขึ้นโดย สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ หลังวัดนี้ก็เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยก กระบัตร และคุณนาค เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันฯ เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอด ฉิม บุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

18.00 น.             นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ

20.00 น.             เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

 

Visitors: 824,207