ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก น้ำตกพ่าน

ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก

น้ำตกพ่าน

 

 

กำหนดการเดินทาง

08.30 น.                       รถรับที่จุดนัดพบออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ

09.30 น.                        ลงเรือท้องแบนเข้าสู่ภายในถ้ำ เยี่ยมชมฯลฯ ตื่นเต้นไปกับการลอดถ้ำตามสายน้ำในความยาว 500 เมตร

12.00 น.                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                        เดินทางสู่ น้ำตกโตนเต๊ะ ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ตกมาจากหน้าผาสูง 300 เมตร เพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำ

14.00 น.                        แวะชม น้ำตกโตนตก ถ่ายรูปกับชั้นน้ำตกสวยๆนั่งพักผ่อนเพื่อให้ละอองน้ำลอยมาสัมผัสตัว

15.00 น.                        เดินทาง น้ำตกพ่าน เดินข้ามสะพานชมม่านน้ำตกและต้นไม้มีมือ เล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ

16.00 น.                        เดินทางกลับสู่ที่พักด้วยความประทับใจ                              

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,150 บาท, เด็ก (4-10ปี)  1,150 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          -ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-           -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          -รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ (บริการฟรีเฉพาะเขต ในเมืองตรังเท่านั้น)

-          - เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          - อาหารกลางวัน

-          - ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          - ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,698