ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        รับจากโรงแรมในตัวเมืองตรัง , บขส. และสถานีรถไฟ (กรณีรับสนามบิน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

09.00 น.            เจอคณะผู้เดินทางถึงที่ ท่าเรือปากเมง

09.30 น.            ได้เวลาขึ้นเรือเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ เกาะแรกคือ เกาะมุกด์(ถ้ำมรกต) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชม. ระหว่างการเดินทางจากท่าเรือ

                           มุ่งหน้าสู่ถ้ำมรกตรับเครื่องดื่มบนเรือเรือนำ เที่ยว

10.30 น.             เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำมรกตถึงถ้ำมรกตใช้ระยะการเดินทางประมาณ1ช.มระหว่างการเดินทางมีเครื่องดื่มนานา ชนิดบริการบนเรือ ถึงถ้ำมรกต

                           ลงน้ำลอยตัวลอดถ้ำชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมืองแสงแดดกระทบกับพื้นน้ำภายในถ้ำจะเกิดสีเขียวมรกตใช้เวลาประมาณ1ช.ม

                           ภายในถ้ำมรกต

11.30 น.             เรือออกเดินทางจากถ้ำมรกตมุ่งหน้าสู่ เกาะกระดานเป็นเกาะที่ทางจังหวัดตรังจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เกาะกระดานมีหาดทรายที่สวยงามและ

                           ขาวสะอาด ปะการังมากมายหลายชนิด สามารถดำน้ำดูปะการังได้ตลอดรอบเกาะระหว่างการเดินทางใช้เวลาประมาณ30นาที บนเรือรับขนมกะหรี่ปั๊บ

                           ใส้ไก่กับเครื่องดื่ม เกาะกระดาน

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือที่เกาะกระดาน เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์กับข้าว5อย่าง มีผลไม้,เครื่องดื่มนานาชนิด,ชา,กาแฟ,ขนมเค้กเมืองตรัง,

                           ขนมหวาน,บริการตลอด ทริป อาหารบุฟเฟ่ต์

13.00 น.              เรือออกเดินทางจากเกาะกระดานมุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ปลานานาชนิดและปะการังเจ็ดสีที่สามารถดำ

                            น้ำชมได้ที่เกาะเชือก เกาะม้า

14.00 น.              เรือออกเดินทางจากเกาะเชือกมุ่งหน้าสู่ เกาะม้าเป็นเกาะที่เราพาท่านมาชมปะการังเขากวางที่สวยงามที่สุดของทะเลตรังและรับ อาหารว่างยามบ่าย

                            เป็นชา,กาแฟ,โอวัลติน,ขนมเค้กเมืองตรัง

15.00 น.              เรือออกเดินทางจากเกาะม้ามุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากเมง

16.00 น.              ถึงท่าเรือปากเมง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


วันที่สอง     รับจากโรงแรมในตัวเมืองตรัง , บขส. และสถานีรถไฟ

09.00 น.            เจอคณะผู้เดินทางถึงที่ ท่าเรือปากเมง

09.30 น.           ได้เวลาขึ้นเรือเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ เกาะแรกคือ เกาะมุกด์(ถ้ำมรกต)ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชม. ระหว่างการเดินทางจาก

                         ท่าเรือมุ่งหน้าสู่ถ้ำมรกตรับเครื่องดื่มบนเรือเรือนำ เที่ยว

10.30 น.            เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำมรกตถึงถ้ำมรกตใช้ระยะการเดินทางประมาณ1ช.มระหว่างการเดินทางมีเครื่องดื่มนานา ชนิดบริการบนเรือ

                         ถึงถ้ำมรกตลงน้ำลอยตัวลอดถ้ำชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมืองแสงแดดกระทบกับพื้นน้ำภายในถ้ำจะเกิดสีเขียวมรกตใช้

                          เวลาประมาณ1ช.ม ภายในถ้ำมรกต

11.30 น.            เรือออกเดินทางจากถ้ำมรกตมุ่งหน้าสู่ เกาะกระดานเป็นเกาะที่ทางจังหวัดตรังจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เกาะกระดานมีหาดทรายที่สวยงามและ

                         ขาวสะอาด ปะการังมากมายหลายชนิด สามารถดำน้ำดูปะการังได้ตลอดรอบเกาะระหว่างการเดินทางใช้เวลาประมาณ30นาที บนเรือรับ

                         ขนมกะหรี่ปั๊บใส้ไก่กับเครื่องดื่ม เกาะกระดาน

12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือที่ เกาะกระดานเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์กับข้าว5อย่าง มีผลไม้,เครื่องดื่มนานาชนิด,ชา,กาแฟ,ขนมเค้กเมืองตรัง,

                         ขนมหวาน,บริการตลอด ทริป อาหารบุฟเฟ่ต์

13.00 น.           เรือออกเดินทางจากเกาะกระดานมุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ปลานานาชนิดและปะการังเจ็ดสีที่สามารถดำ

                         น้ำชมได้ที่เกาะเชือก เกาะม้า

14.00 น.            เรือออกเดินทางจากเกาะเชือกมุ่งหน้าสู่ เกาะม้าเป็นเกาะที่เราพาท่านมาชมปะการังเขากวางที่สวยงามที่สุดของทะเลตรังและรับ อาหารว่างยามบ่าย

                          เป็นชา,กาแฟ,โอวัลติน,ขนมเค้กเมืองตรัง

15.00 น.            เรือออกเดินทางจากเกาะม้ามุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมง

16.00 น.            ถึงท่าเรือปากเมง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

·       -บริการรถรับส่งในเขต

·       -ที่พักจำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

·       -โปรแกรมทัวร์สี่เกาะ 1 วันเต็ม + อาหารเที่ยง

·       -โปรแกรมถ้ำเลเขากอบ น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก น้ำตกพ่าน + อาหารเที่ยง

·       -ค่าประกันภัยการเดินทาง

·       - มัคคุเทศก์

·       - อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-         - เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          -อาหารกลางวัน

-          -ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          -ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-       -   เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -  บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ตัวเมืองตรัง , บขส.  และสถานีรถไฟ  


Visitors: 824,700