ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์เกาะรอก ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์เกาะรอก ด้วยเรือเร็ว

(Speed Boat)

 

กำหนดการเดินทาง

08.30 น.            เช็คอินพร้อมกัน ณ ออฟฟิศ

09.30 น.            คณะเดินทางถึงท่าเรือเทียบเรือ คลองสน ตรัง และมุ่งหน้าสู่เกาะไหงหรือ เกาะมุก แวะลูกค้า ตามจุดนัดพบ

                          จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เกาะรอก ราชินีแห่งอันดามัน เพลิดเพลินกับจุดดำน้ำ บริเวณหลักเขตของเกาะรอกนอกสัมผัสกับบ้านปลาการ์ตูน และฝูงปลาน้อย

                           ใหญ่มากมาย รายล้อมรอบตัวเราพร้อมด้วยปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์สุดสุดกันไปเลย

11.30 น.             นำท่านเข้าสู่บริเวณหาดทรายที่ขาวละเอียดเหมือนแป้ง ต่อด้วยรับประทานอาหารเที่ยงอร่อยๆ แบบบุฟเฟ่ต์ หลังจากนั้นพักผ่อนหรือ

                           เล่นน้ำตามอัธยาศัย

13.30 น.             ออกเดินทางจากเกาะ นำท่านดำน้ำหน้าอุทยาน เป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุด อีกจุดของ เกาะรอก

14.30 น.             นำท่านดำน้ำ จุดสุดท้ายของเกาะก่อนเดินทางกลับ เป็นจุดร่องน้ำระหว่าง เกาะรอกนอก

                           และเกาะรอกใน ที่เราสามารถพบกับปลาไหลมอเล่ย์ และฝูงปลาใหญ่ๆได้ไม่ยาก พร้อมรับประทานอาหารว่าง
                           หลังจากนั้น นำท่านเดินทางกลับจุดนัดพบ

15.30 น.            ถึง ท่าเทียบเรือคลองสน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,000 บาท, เด็ก (4-10ปี)1,700 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          -ค่าบริการสปีดโบ้ทไป-กลับ

-          -อาหารกลางวัน 1 มื้อ ,อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

-         - ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ท่าน)

-          -หน้ากาก , ชูชีพ

-          -ประกันอุบัติเหตุ

-          -ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-         - เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-         - อาหารกลางวัน

-         - ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-         - ประกันภัยอุบัติเหตุ


หมายเหตุ

-          -โปรแกรมนี้ลูกค้าเดินทางไปเจอที่ท่าเรือเองนะคะ (กรณีต้องการรถรับ – ส่ง จากตัวเมืองตรัง – ท่าเรือ จ่ายเพิ่ม 200 บาท/ท่าน)


Visitors: 824,211