ทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน (โปรแกรม 1)

ทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน

(โปรแกรม 1)

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

                         รับท่านจากสนามบิน ส่งที่พัก

             

วันที่สอง

07.50 น.            รับท่านจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) เดินทางสู่ ท่าเรือเกาะพีพี

08.30 น.            ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

09.30 น.            เดินทางถึง เกาะพีพีเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพีพี

นำท่าน              แวะชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา สถานที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง "เดอะบีช"

นำท่าน              แวะดำน้ำที่ อ่าวโละซะมะ จุดนี้จะเป็นจุดที่มีปะการังสวยงาม และ ปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่

นำท่าน              ชมความงามของ ลากูนอ่าวปิเละ ชมสีสันความงดงาม ภายใต้เขาหินปู น้ำเขียวใสมองเห็นปะการังใต้ท้องทะเล           

12.00 น.            พักรับประทานอารกลางวันบน เกาะพีพีดอน ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท

14.00 น.             ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง ให้ท่านได้ลงล่นน้ำ ดำน้ำตื่นกันแบบจุใจ         

14.30 น.             มุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวที่สวยงามทอดยาวให้ได้เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง       

15.00 น.             เดินทางกลับถึง ท่าเรือเกาะพีพี ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ              

*** แนะนำจองไฟล์ทกลับ 3 ทุ่มเป็นต้นไปนะค่ะ ***

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินกระบี่ , รับ-ส่งระหว่างโรงแรม – ท่าเรือ

-          ห้องพัก จำนวน 1 คืน

-          ทัวร์ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่ ด้วยเรือเร็ว (จากกระบี่)

-          อาหาร 2 มื้อ ตามรายการที่ระบุ

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          มัคคุเทศก์

-          อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก  (รับตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง ทับแขก คลองม่วง)

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-          เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

Visitors: 824,370