ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน

ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน

ตลาด 100 ปี สามชุก – บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์

หมู่บ้านควายไทย-วัดป่าเลย์ไร

 

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

 

06.00 .            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 .            ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าไปยัง จ.สุพรรณบุรี

09.30 .            เที่ยวชม ตลาด100 ปี สามชุก สามชุกชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม จุดที่น่าสนใจในตลาด อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือส่ง พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก

11.00.            เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.00 .            รับประทานอาหารกลางวัน

14.00.            หมู่บ้านควายไทย เดินทางถึง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เชิญชมการแสดงความสามารถต่างๆ

ของควาย และชมเรือนไทยต่างๆ

15.30.            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำนานพระผงสุพรรณ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี อายุไม่ต่ำกว่า 600 ปีและมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

16.30 .            วัดป่าเลย์ไร นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้าง

17.30.            เดินทางกลับกรุงเทพ

20.30 .            เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,209