ทัวร์สุโขทัย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สุโขทัย 2 วัน 1 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

06.00 .             คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 .             ออกเดินทางไปยัง จ.สุโขทัย

12.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.             อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อรักษาสภาพป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้

ชม วัดมหาธาตุ วัดช่องลม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา

แวะเที่ยว บ้านหาดเสี้ยว ที่ขึ้นชื่อด้านผ้าทอ และ ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองศรีสัชนาลัย

18.00 น.             กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.             รับประทานอาหารเย็น

 พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.30 น.             ออกเดินทางไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย) ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

ชม วัดมหาธาตุ วัดสระศรี วัดศรีชุม และขึ้นชม เขาน้อย

12.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.             เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

20.30 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

- ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อยืนยันการเดินทาง

- ชำระส่วนที่ค้างอีก 50% ก่อนเดินทาง  10 วัน

 

Visitors: 824,378