ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ แอดเวนเจอร์ปาร์ค 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เพชรบูรณ์-เขาค้อ-แอดเวนเจอร์ปาร์ค

2 วัน 1 คืนกำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

06.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 .            ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.             เดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ ชม พระตำหนักเขาค้อ หอสมุดพิพิธภัณฑ์หนังสือนานาชาติ ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระบรมธาตุเจดีย์ กาญจนาภิเษก ฯลฯ ชมทิวทัศน์ของขุนเขารอบๆ เขาค้อ

17.00 น.            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

                          พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

06.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.            ผจญภัยไปกับความตื่นเต้นและท้าทาย ณ ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ปาร์ค ที่จะให้ท่านได้สนุกสนานในกิจกรรมแบบ All For Fun ได้แก่ รถเลื่อนภูเขาความเร็วสูง,ฐานเชือกผจญภัย,เหินเวหาข้ามลำน้ำ,พายเรือแคนู

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ

20.00 น.             เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถตู้ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


เงื่อนไขการชำระเงิน

- ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อยืนยันการเดินทาง

- ชำระส่วนที่ค้างอีก 50% ก่อนเดินทาง  10 วัน

 

 

Visitors: 824,700