ทัวร์นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล วังน้ำเขียว เขาใหญ่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์วังน้ำเขียว-เขาใหญ่ 3 วัน 2 คืน

เขื่อนขุนด่านปราการชลตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร- วัดแก้วพิจิตร

อุทยานแห่งชาติทับลาน - Palio ปาลิโอ เขาใหญ่

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย- วัดพระพุทธฉาย

 

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

 

วันแรก

 08.30 น.           พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

09.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ วังน้ำเขียว โดยใช้เส้นทางอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

11.00 น.            ชม สันเขื่อนขุนด่านปราการชล อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรี แวะชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ ภายในตึกจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรโดยจะเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี

14.30 น.            ชม วัดแก้วพิจิตร พระอุโบสถมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และลวดลายประดับอาคารประสมประสาน ระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถมีภาพวาดบนแผ่นผ้าเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติชาดก มารผจญ

15.30 น.            นำทุกท่านเดินทางไปยังอำเภอวังน้ำเขียว

 16.30 น.           เดินทางถึงที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.            นำทุกท่านออกเดินทางไป ส่องสัตว์ (Night Safari) ที่ เขาแผงม้า

 20.30 น.           กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

05.00 น.           นำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อนำท่านชมและเก็บภาพความงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและทะเลหมอกที่ ผาเก็บตะวัน อันงดงาม

08.00             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            เที่ยวชมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ สวนผักลุงไกร, ไร่องุ่นสุชาดา ที่วังน้ำเขียว

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            นำท่านไปยัง ร้านกาแฟ A Cup Of Love อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

14.00 น.            เดินทางไปเขาใหญ่ ปากช่อง

15.00 น.            ชม Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ อิสระถ่ายรูปกับมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี

16.00 น.            นำทุกท่านเดินทางไปอำเภอมวกเหล็ก สระบุรี เพื่อนำท่านเข้าที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                         จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

 08.00.           รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            ชม น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.            นมัสการ วัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนรางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผา มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต

 15.00 น.           เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

18.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

 

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 % 

Visitors: 824,204