ทัวร์นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล ล่องแก่งเรือยาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์นครนายก 3 วัน 2 คืน

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล - ล่องแก่งเรือยาง - กิจกรรมแอดเวนเจอร์กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

07.00 .            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.30 .            ออกเดินทางไปยัง จ.นครนายก

11.00 น.            ชม สันเขื่อนขุนด่านปราการชล อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            นำทุกท่านทำกิจกรรม แอดเวนเจอร์ อาทิฐานโรยตัววัดใจ ฐานเหิรเวหาโยนระเบิด ฐานแมงมุมขนไข่

ฐานขโมยน้ำ ฐานปีนผาหาหวยสาลิกา แอดเวนเจอร์ พอยท์

17.00 น.            รับประทานอาหารเย็น 

18.30 น.            กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 น.            ล่องแก่งเรือยาง แม่น้ำนครนายกใช้เวลาล่องแก่ง 1.30 ช.ม

10.30 น.            จบกิจกรรมล่องแก่ง จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เปลี่ยนเสื้อผ้า และ Check out จากที่พัก

11.00 น.            นมัสการ พระพิฆเนตร องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            เดินทางกลับที่พัก

15.00 น.            พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.            Check out ออกจากที่พัก

08.30 น.             ออกเดินทางไปยังตัวเมือง ปราจีนบุรี

09.00 น.             ชม พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยบูเบศร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์ตำรายาไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการนวด, อบ,ประคบ, ฝังเข็ม เป็นสถาบันแห่งแรกที่มีการแปรรูป สมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์

ชมความงามหลากหลายของสถาปัตยกรรมแบบประสานศิลปะไทย จีนยุโรปและขอมที่ วัดแก้วพิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี

11.00 น.             เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

14.00 น.            เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

 

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) 

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 818,392