ทัวร์หลีเป๊ะ 1 วัน

 

ทัวร์หลีเป๊ะ 1 วัน

หลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - เกาะยาง - ราวี - อาดัง

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์หลีเป๊ะวันเดย์ทริปปากบารา-หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง-เกาะยาง-ราวี-อาดัง

09.30 น.          ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบาราสู่ เกาะหลีเป๊ะ

10.45 น.          ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านดำน้ำดูปะการังอย่างจุใจ ณ เกาะจาบัง - ราวี พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง

13.00 น.          นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอีกครั้ง ณ เกาะยาง

จากนั้น            ชมหาดหินที่มีแห่งเดียวที่นี่ ณ เกาะหินงาม ก่อนเดินทางกลับนำท่านสู่เกาะอาดัง ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

14.30 น.          เดินทางเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ

16.00 น.          เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา

17.00 น.          ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ  

      

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,290 บาท / เด็ก (4-10 ปี) 2,290   บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          -       ค่าบริการสปีดโบ้ทไป-กลับ

-          -       ค่าเรือนำเที่ยว 6 เกาะ

-          -         ค่าอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง - น้ำดื่ม)

-         -           ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (สำหรับต่างชาติจ่ายเพิ่ม 160 บาท/ท่าน)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -         ค่าตั๋วเครื่องบิน

-       -          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-       -          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -         ค่าเรือสปีดโบ๊ท

-        -          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-       -           อาหารกลางวัน

-        -           ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -          ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -           ราคานี้เดินทางไปเจอที่ท่าเรือปากบารานะค่ะ

-        -            กรณีรับจากสนามบินหาดใหญ่ ชาร์ทค่ารถเพิ่ม 300 บาท/ท่าน/เที่ยว

หรือ รับจากตัวเมืองหาดใหญ่ชาร์ทค่ารถเพิ่ม 200 บาท/ท่าน/เที่ยว

 

Visitors: 824,211