ทัวร์อุทยานเขาสก 2 วัน 1 คืน (Boutique Camps)

ทัวร์อุทยานเขาสก 2 วัน 1 คืน (Boutique Camps)

เดินป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก นั่งช้างชมธรรมชาติ ระหว่างทางแวะเล่นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาในป่า ล่องแคนนูชมบรรยากาศผืนป่า 2 ฟากฝั่ง ที่ยังคงอุดมสมบรูณ์ พักค้างคืนที่เขาศกดิศคัพเวอร์รี่

1 คืน พร้อมเดินทางกลับ

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1           

07.00-08.00 น.               ออกจากโรงเรมที่พัก เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก    

09.00-09.15 น.               แวะทานกาแฟบนจุดชมวิว เขาหลัก           

09.30-09.40 น.               เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สึนามิ

10.30 น.                        เดินทางถึงที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อขี่ช้างอันน่าตื่นเต้น 1-2 ชม.     

12.30 น.                        หยุดที่จุดชมวิวทิวทัศน์    

13.00 น.                        อาหารเที่ยง – เดินทางเรียบคลองสกไปยังแคมป์

14.30 น.                        พาย เรือแคนู ในแม่น้ำราว 1.30- 2 ชม.

17.00 น.                        เช็คอิน เข้าพัก      

19.00 น.                        อาหารค่ำ

 

วันที่ 2            

07.30 น.                        อาหารเช้า         

09.30 น.                        นั่งช้าง เดินป่าใน อุทยานแห่งชาติเขาสกชมเสน่ห์ความงามของธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์

13.30 น.                        หลังอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัทธยาศัย      

15.00 น.                        กลับที่พัก อาบน้ำ และเก็บสัมภาระ              

19.00 น.                        กลับถึงโรงแรมที่พัก

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ :  ผู้ใหญ่ 6,300 บาท / เด็ก (4-10ปี) 5,300 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-           มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการประกันภัย

-          รถรับส่งไปกลับ

-          กาแฟ

-          แซนด์วิช

-          ค่าที่พัก

-          อาหารกลางวัน

-          ค่าเรือแคนู ขี่ช้าง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม.

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-           บริการรถรับ - ส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน

-          โปรแกรมทั้งหมดนี้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

-          โปรแกรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

Visitors: 824,205