ทัวร์ปาย - อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปาย - อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ - Coffee In love - ชิมชาศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน

วัดน้ำฮู - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินเมืองปาย - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  น้ำตกหมอกฟ้า - ถ้ำเชียงดาว  บ้านขอบด้ง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – สวนส้มธนาธร

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า                     รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย และไปดื่มกาแฟอร่อย

ที่ ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In love

12.00 น.                   เที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดินชิมชาและรับประทานอาหารกลางวันที่นี่

13.30 น.                   เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลาแช่น้ำแร่ที่ น้ำพุร้อนท่าปาย ซึ่งมีบ่อน้ำร้อนให้แช่สบาย (ตามอัธยาศัย)

17.30 น.                   ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

18.00 น.                   เข้าเช็คอินที่ ปายดูร์ซี รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                   รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปาย แวะชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมายชิมโรตีหลากรส แวะ ร้านมิตรไทย และ ร้านสบายดี ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลงแนะนำให้ไปที่ ร้านบีบ๊อบ ซึ่งมีดนตรีเล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย 

 

วันที่ 2

05.30 น.                   รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์ จากที่พัก ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง

09.00 น.                   ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตรด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด

12.00 น.                    แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                    แวะ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแบบพม่า และหินงอกหินย้อยสวยงามมาก

16.00 น.                    ขึ้น อ่างขาง เข้าเช็คอินที่อ่างขางวิลล่า หรือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                    รับประทานอาหารเย็นที่โครงการหลวง (ตามอัธยาศัย) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

06.00 น.                   เที่ยว บ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ

08.00 น.                   กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า

09.00 น.                   เที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ / แวะไร่สตอเบอร์รี่

10.30 น.                   ออกเดินทางไปชม ชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด จากนั้นออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

12.00 น.                   แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                   เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง

แวะ นมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้ และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็นเป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

17.00 น.                   แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

7,800.-

4-6 ท่าน

6,200.-

7-10 ท่าน

5,200.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699


อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ที่พักพร้อมอาหารเช้า

-          อาหารกลางวัน 3 มื้อ

-          ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-          รถรับส่งตลอดรายการ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-          ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-          ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 700 บาท

-          ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-          ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-          สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 824,370