ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 1 วัน

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ 1 วัน

วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจ็ดยอด

 วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง - วัดโลกโมฬี - วัดลอยเคราะห์

วัดดับภัย - วัดชัยมงคล –ตลาดวโรรส


กำหนดการเดินทาง


08.00 น.               รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และ บรมธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนีย สถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า"หากมาเชียงใหม่ แล้วไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

                             เดินทางต่อไปยัง วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด

คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอดเหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธสิหิงค์

วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่นวิหารลายคำจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำหอไตรวิหารหลวงนมัสการ วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนาโดยเฉพาะหน้าประตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ อีกทั้งเมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล สวยงามตั้งอยู่ใจกลาง รายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนัง วัดโลกโมฬี ภายในวัดมีวิหารซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ลวดลายทั้งภายในและภายนอกของวิหารมีลวดลายที่สวยงาม

                            ผสมผสานกันระหว่างไม้แกะสลักและปูนปั้น ภายในวิหารก็จะมีพระประธานอยู่หนึ่งองค์

                            วัดลอยเคราะห์ เป็นวัดที่มีชื่อเป็นมงคล ซึ่งวัดนี้เปรียบเสมือนการลอยทุกข์ลอยโศกให้พ้นตัว

นมัสการ วัดดับภัย มีตำนานเล่าลือถึงถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับ เคราะห์ดวงชะตาภายในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้

                            วัดชัยมงคล วัดนี้เป็นศิลปะแบบพม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังและพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง

                             แวะซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2 ท่าน

1,600.-

3 - 4 ท่าน

1,400.-

5 - 7 ท่าน

1,200.-

8 - 10 ท่าน

1,000.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

- รถรับส่งตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

- ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

- ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

- สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 824,378