ล่องเรือไหว้พระ เกาะเกร็ด 9 วัด 1 วัน (โปรแกรม 4)

ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด (เกาะเกร็ด) 1 วัน

กำหนดการเดินทาง

08.00 น.            คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยออกเดินทางจากท่าเรือ........

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นมัสการพระประธานปางมารวิชัย พระนามว่า "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมา

วัดแคนอก สร้างเมื่อ พ.ศ.2367 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และ สักการะหลวงพ่อหน้าโบสถ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

วัดกู้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นศิลปะแบบมอญ วิหารประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ชมพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์และเมื่อคราวเรือล่มได้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่วัดนี้

วัดเชิงเลนสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง กราบ “หลวงพ่อใหญ่” พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่าแก่ของวัด ซึ่งภายในนั้นจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสีสันสวยงาม

12.00 .               รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

วัดใหญ่สว่างอารมณ์  สร้างราว พ.ศ. 1963 เดิมชื่อว่า “วัดน้อย” อุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิหน้าตักกว้าง 4 ศอก สมัยสุโขทัย ทำด้วยศิลาแลง ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชน

วัดแสงสิริธรรมกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อดำ และหลวงพ่อแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

วัดเสาธงทองเป็นวัดเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 เดิมชื่อ วัดสวนหมาก ด้านหลังโบสถ์ประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอปากเกร็ดด้วย พระเจดีย์เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง ส่วนด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา อีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงมะเฟืองกลีบอวบ องค์สุดท้ายของโลก พระประธานเป็นพระปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดใหญ่

วัดไผ่ล้อมเป็นวัดเก่าแก่ของชาวมอญอีกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  โบสถ์งดงามด้วยลายหน้าบันจำหลักไม้

วัดปรมัยยิกาวาสนมัสการพระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำนนทบุรีพร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์

18.00 น.            ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม           

üค่าเรือตลอดการเดินทาง

üมัคคุเทศก์ภาษาไทย

üอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

üน้ำดื่ม

üประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

Øภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)ตัวอย่างล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดคฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเทวราชกุญชร

Visitors: 824,210