ล่องเรือเที่ยว กรุงเทพ เกาะเกร็ด 1 วัน (โปรแกรม 3)

ล่องเรือเที่ยว กรุงเทพ เกาะเกร็ด 1 วัน

กำหนดการเดินทาง

08.00 น.            ออกจากท่าเรือสาทร(สะพานตากสิน)

วัดอรุณราชวราราม พร้อมนมัสการพระประธานวัดอรุณฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่เก่าแก่มากกว่า 135 ปี ภายในวัดมีพระอุโบสถสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีน ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์พระนามว่า "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมา"

แวะ ชมผ้าบาติก ที่บ้านบาติกโดยกลุ่มแม่บ้านอิสลาม เป็นสินค้าOTOP ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด

เดินทางถึงเกาะเกร็ด ชมความงามของ วัดปรมัยยิกาวาสวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ซึ่งมีประวัติมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ทั้งศิลปะทางสถาปัตยกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และลายปูนปั้นในพระอุโบสถ จากนั้น แวะ หมู่บ้านชาวมอญ ชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา

15.30 น.            เดินทางออกจากเกาะเกร็ด กลับสู่กรุงเทพ

17.00 น.            ถึงท่าน้ำเรือสาทร(สะพานตากสิน)

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ ***

 

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม           

üค่าเรือตลอดการเดินทาง

üมัคคุเทศก์ภาษาไทย

üอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

üน้ำดื่ม

üประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

Øภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)


ตัวอย่างล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดคฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเทวราชกุญชร

Visitors: 824,370