2901 สตาร์ครูซ แหลมฉบัง 3 วัน ธ.ค.-มี.ค.61

STAR CRUISE

แหลมฉบัง – เกาะกง – แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง – เรือ SUPERSTAR GEMINI

 

12.00 น.            พร้อมกัน ณ.บ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

13.00 น.            นำท่าน ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง

16.00 น.            เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง(ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ(1) ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

21.00 น.            เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล

 

วันที่สอง     เกาะกง, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)     


เช้า                   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือจากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.00 .           เรือสำราญSUPERSTAR GEMINIเข้าเทียบท่าเมืองเกาะกง *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมี บริการค่ะ*** จังหวัดเกาะกง

                     มีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน ความหนาแน่นของประชากร 11.8 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็นชาว เขมรที่เหลือร้อยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สำหรับเมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย ส่วนประชากรอีกร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานที่ดีกว่าทำที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำเกาะปอ, แม่น้ำครางครืน, แม่น้ำตาไต, แม่น้ำบางกระสอบ, แม่น้ำตะปังรุง, แม่น้ำคลองพิพาท, อ่าวเกาะกะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง**ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย                อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

                     (สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.)

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ภัตตาคารบนเรือ

18.00 น.         เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเมืองเกาะกง

 

วันที่สาม     ท่าเรือแหลมฉบัง กรุงเทพฯ

 

  เช้า                     รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

  11.00 น.              เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า 

                           สัมภาระการขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง

  12.30น.              บริการอาหารกลางวัน(6) ณ.ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  16.00น.              นำท่านถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


 

อัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

INSIDE

ห้องพักแบบ

OCEANVIEW

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

14,900

17,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

11,900

15,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

6,500

8,500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตรานี้รวม:

1.                ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

2.                รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ

3.                อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ

4.                ไกด์ไทยเดินทางอำนวยความสะดวกตลอดทริป

5.            ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

6.            ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ประมาณ 17x2x25 = 850/ ท่าน)

7.            ค่าอาหารกลางวันระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพ

 

อัตรานี้ไม่รวม:

1.                ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

2.                อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

3.                ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

4.                ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

5.                ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

6.                ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

7.                ทิปไกด์ไทย

Visitors: 824,209