ทัวร์ลำปาง แพร่ น่าน 4 วัน 2 คืน

ลำปาง แพร่ น่าน 4 วัน 2 คืน 

ฟาร์มแกะฮักยู - วัดพระธาตุลำปางหลวง – พระธาตุสุโทนมงคลคีรี

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี-วัดภูมินทร์-งาช้างดำ

วัดพระธาตุช้างค้ำ-หอศิลป์ริมน่าน-วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย

 

วันแรก                 กรุงเทพ- ลำปาง-ฟาร์มแกะฮักยู-วัดพระธาตุลำปางหลวง-กาดกองต้า

06.00 น.              ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง โดยรถตู้ปรับอากาศ

12.00 น.              เดินทางถึง จ. ลำปาง รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารลำปางเวียงลคอร

บ่าย                     ชม ฟาร์มแกะฮักยู เป็นฟาร์มแกะที่ตกแต่งสถานที่ได้น่ารักและสวยงาม มีมุมเก๋ สวย ให้นักท่องเที่ยว

                            ได้ถ่ายภาพเล่น จุดเด่นของฟาร์มนี้อยู่ที่ป้ายขนาดใหญ่สีชมพู กับวลียอดฮิต ที่เขียนว่า “ลำปางหนาวมาก”

                            ตั้งเด่น อยู่ในฟาร์ม

15.00 น.              นำท่านชมวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู

                           จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลำปางเวียงทอง

18.00 น.              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                            หลังอาหารเดินเล่นที่ถนนคนเดินยามเย็นของลำปางหรือที่เรียกกันว่า กาดกองต้า ได้ตามอัธยาศัย

       

วันที่สอง               ลำปาง-วัดปงสนุก-พระธาตุสุโทนมงคลคีรี-คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.               เข้าชม วัดปงสนุก เป็นแหล่งรวมของสิ่งสำคัญหลายอย่างที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม

11.00 น.               ชมวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี กราบสักการะพระนอนองค์ใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าวัดภายในบริเวณวัด

เที่ยง                     รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ร้านไส้อั่วเผาเตาดิน สวนไซทอง

บ่าย                      เดินทางเข้าสู่ ตัวเมือง จ.แพร่ชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งมีความสวยงามจนกองถ่ายละครเรื่อง "รอยไหม" 

เย็น                       กราบสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ

                              บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาล

                              บริการอาหารเย็น ร้านบ้านฝ้าย เข้าที่พักโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

 

วันที่สาม                แพะเมืองผี-วัดภูมินทร์-งาช้างดำ-วัดพระธาตุช้างค้ำ-หอศิลป์ริมน่าน-วัดพระธาตุแช่แห้ง

07.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.                แวะชมความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่ แพะเมืองผี เกิดจากสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นดิน

                              ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เป็นสถานที่มีความสวยงามด้านธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน

                              และมีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความลี้ลับจนเป็นความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับตำนานเมืองผี

10.00 น.                 นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านภายใน

                               เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน และ งาช้างดำ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลก

                              นำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ

                               เยี่ยมชม วัดภูมินทร์

12.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านเรือนแก้วร้านบรรยากาศดีริมแม่น้ำน่าน

บ่าย                        เดินทางต่อไปยัง หอศิลป์ริมน่านเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน ณ สถานที่ที่กว้างขวาง

                               มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม รื่นรมย์ การจัดแสดงในอาคารหอศิลป์ริมน่านแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการ

                               "แรงบันดาลใจของมรดกน่าน" ผลงานศิลปะและงานสะสมของคุณวินัย ปราบริปู ทั้งภาพวาดและประติมากรรม

                                ส่วนชั้นล่างเป็นนิทรรศการหมุนเวียน นำผลงานของศิลปินมาหมุนเวียนจัดแสดง

เย็น                           นำท่านชมพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมือง

                                โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์

                                 ของวัดพระธาตุแช่แห้งแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน          

                                 เข้าสู่ที่พัก ศศิดารารีสอร์ท

 

วันที่สี่                      พระธาตุเขาน้อย-น่าน-กรุงเทพ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                               หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากที่พัก  และขึ้นชมวิวที่วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย

                                จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพ

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย ที่ จ.พิษณุโลก

บ่าย                          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ แวะซื้อของฝาก

19.00 น.                   เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ                                                                   

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ            8,999  บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถตู้ปรับอากาศ vip. นำเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  

- ที่พักจำนวน 3คืน ตามที่ระบุในโปรแรกม

- อาหาร 10 มื้อตามโปรแกรมการเดินทาง                                     

- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆและอุทยานแห่งชาติ

- มัคคุเทศก์บริการท่านตลอดการเดินทาง1 ท่าน  

- ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาทและค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000.- บาท  


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหักณที่จ่าย 3%  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกรายการหรือสั่งทานเอง            

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Visitors: 824,378