ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด

 

                                                                               ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด 1 วัน

กำหนดการเดินทาง

08.30 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือ…..

09.00 น.            เรือเริ่มออกเดินทางในบรรยากาศยามเช้า ชื่นชมกับธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

09.30 น.            วัดยานนาวา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชื่นชมความงดงามของสำเภาพระเจดีย์

10.30 น.            วัดกัลยาณมิตร นมัสการ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หลวงพ่อโต “ซำปอกง”

11.00 น.            วัดอรุณราชวราราม เยี่ยมชม พระปรางค์องค์ใหญ่อายุกว่า 200 ปี สร้าง

                          รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 น.             วัดเฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะ “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่

15.00 น.             วัดปรมัยยิกาวาส สักการะ พระพุทธไสยยาสน์   ขอพรให้เจริญด้วยโภคทรัพย์

17.00 น.            เดินทางถึงท่าเทียบเรือ……โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ รับความสุข และอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

หมายเหตุ  โปรแกรมนี้จัดเป็นพิเศษ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 799 บาท เด็ก 699 บาท (เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม.)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม           

- ค่าเรือตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ภาษาไทย

- น้ำดื่ม

- ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

 

 

 ตัวอย่างล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดคฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเทวราชกุญชร

ล่องเรือ,ล่องเรือทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารค่ำ,ล่องเรือรับประทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยา,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์,ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา,ล่องเรือเจ้าพระยายามค่ำคืน,ล่องเรือสำราญ,ล่องเรือทานอาหารราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารค่ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์ราคาถูก,ล่องเรือดินเนอร์ราคาพิเศษ,ล่องเรือดินเนอร์ราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือถูก,ล่องเรือโปรโมชั่น,ล่องเรือราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระ,ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด,ล่องเรือไหว้พระกรุงเทพ,ล่องเรือไหว้พระแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือไหว้พระราคาถูก,ล่องเรือไหว้พระราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเที่ยว,ล่องเรือชมวิว,ล่องเรือกรุงเทพ,ล่องเรือเที่ยวกรุงเทพ,เที่ยวทางน้ำ,ล่องเรือหางยาว,ล่องเรือด่วน,เรือด่วนเจ้าพระยา,เรือเร็ว,เรือไหว้พระ 5 วัด,ล่องเรือนนทบุรี

Visitors: 824,372