ล่องเรือ ชมคลอง 1 ชั่วโมง

 

                                                                      ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง 1 ชั่วโมง

กำหนดการเดินทาง

…….. น.           รับท่าน ณ ท่ามหาราช

                         นำท่านเข้าคลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง เคยเป็นชุมชนของข้าหลวง ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

                         สองฝั่งคลองมี เรือนไทย ให้เห็นตามรายทาง ทั้งเรือปั้นหยา เรือนฝากระดาน ตามเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญ

                         ได้แก่ บ้านศิลปิน วัดหงส์รัตนาราม วัดปากน้ำ หลังจากนั้น นำท่านชม วัดอรุณฯ โดยออกทางคลองมอญ

                         วัดอรุณ เป็นวัดในวัง สมัยกรุงธนบุรี เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 แหล่งรวมศิลปกรรมช่างไทยโบราณ 

                         หลังจากนั้นนำท่านส่งกลับท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

 

อัตราค่าบริการ กรุณาสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม           

- ค่าเรือตลอดการเดินทาง

- ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรณ์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

ล่องเรือ,ล่องเรือทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารค่ำ,ล่องเรือรับประทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยา,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์,ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา,ล่องเรือเจ้าพระยายามค่ำคืน,ล่องเรือสำราญ,ล่องเรือทานอาหารราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารค่ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์ราคาถูก,ล่องเรือดินเนอร์ราคาพิเศษ,ล่องเรือดินเนอร์ราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือถูก,ล่องเรือโปรโมชั่น,ล่องเรือราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระ,ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด,ล่องเรือไหว้พระกรุงเทพ,ล่องเรือไหว้พระแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือไหว้พระราคาถูก,ล่องเรือไหว้พระราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเที่ยว,ล่องเรือชมวิว,ล่องเรือกรุงเทพ,ล่องเรือเที่ยวกรุงเทพ,เที่ยวทางน้ำ,ล่องเรือหางยาว,ล่องเรือด่วน,เรือด่วนเจ้าพระยา,เรือเร็ว,เรือไหว้พระ 5 วัด,ล่องเรือนนทบุรี

Visitors: 824,209