ล่องเรือไหว้พระ พระราชวังบางประอิน

 

                                                     ล่องเรือท่องเที่ยว ชมวัด ชมวัง เที่ยวศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

กำหนดการเดินทาง (ออกเดินทางได้ทุกวัน 30 ท่าน ออกเดินทาง)

06.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอยุธยา

               วัดเฉลิมพระเกียรติ นมัสการพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธมหาโลกกินันทปฏิมา

               วัดหงส์ปทุมมาวาส จ. ปทุมธานี วัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

               วัดสองพี่น้อง วัดนี้มีพระเจดีย์มอญย่างกุ้ง 3 องค์ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์ คือ หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อพลอย

               ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชมผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

               อิสระอาหารกลางวัน

               พระราชวังบางประอิน นำท่านสู่พระราชวังเก่าสร้างตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมชมหมู่พระที่นั่งต่างๆ

19:00 น. ถึงท่าเรือสาธร โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

 

อัตราค่าบริการ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม           

- ค่าเรือตลอดการเดินทาง

- ค่าบัตรเข้าชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และ ค่าบัตรเข้าชมพระราชวังบางปะอิน

- มัคคุเทศก์ภาษาไทย

- น้ำดื่ม

- ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรณ์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดคฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเทวราชกุญชร

 

ล่องเรือ,ล่องเรือทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารค่ำ,ล่องเรือรับประทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยา,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์,ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา,ล่องเรือเจ้าพระยายามค่ำคืน,ล่องเรือสำราญ,ล่องเรือทานอาหารราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารค่ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์ราคาถูก,ล่องเรือดินเนอร์ราคาพิเศษ,ล่องเรือดินเนอร์ราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือถูก,ล่องเรือโปรโมชั่น,ล่องเรือราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระ,ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด,ล่องเรือไหว้พระกรุงเทพ,ล่องเรือไหว้พระแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือไหว้พระราคาถูก,ล่องเรือไหว้พระราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเที่ยว,ล่องเรือชมวิว,ล่องเรือกรุงเทพ,ล่องเรือเที่ยวกรุงเทพ,เที่ยวทางน้ำ,ล่องเรือหางยาว,ล่องเรือด่วน,เรือด่วนเจ้าพระยา,เรือเร็ว,เรือไหว้พระ 5 วัด,ล่องเรือนนทบุรี,ล่องเรือไหว้พระอยุธยา,ล่องเรืออยุธยา,ล่องเรือเที่ยวอยุธยา

Visitors: 824,372